Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

PRZETARG NIEOGRANICZONY PN. „REKULTYWACJA WYSYPISKA ODPADÓW INNYCH NIŻ NIEBEZPIECZNE W MIEJSCOWOŚCI KALISKA GMINA CHOJNA” ONZ. SPRAWY ZP/DO/02/2013

Do pobrania:

Ogłoszenie o zamówieniu Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w m. Kaliska gm. Chojna Ozn. sprawy ZP/DO/02/2013

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna. Ozn. sprawy ZP/DO/02/2013

Załącznik Nr 1 do SIWZ Formularz Ofertowy

Załącznik Nr 2 do SIWZ Oświadczenie Wykonawcy o spelnieniu warunków udziału w postępowaniu -art.22 ust.1 pkt 1-4 ustawy Pzp

Załącznik  Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia na podstawie art. 24 ust. 1 i 2 ustawy Pzp

Załącznik Nr 4  do SIWZ- Oświadczenie Wykonawcy zgodne z art. 26 ust. 2d ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ -Formularz Informacje o Wykonawcy

Załącznik Nr 6 do SIWZ -Oświadczenie Wykonawcy o dysponowaniu osobami posiadającymi wymagane uprawnienia do wyk. zamówienia

Załącznik Nr 7 do SIWZ -Formularz wykaz części zamówiena, których wykoanawca zamierza powierzyć podwykonawcom

Załącznik Nr 8  do SIWZ – wykaz stawek i narzutów.

Załącznik  Nr 9 do SIWZ – Umowa zamówienia publicznego

Załącznik  Nr 10 Dokumentacja Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna

Załącznik N 11 Przedmiar robót – Rekultywacja wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna

Załącznik Nr 12 Dokumentacja ujęcia i unieszk. gazu wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna

Załącznik Nr 13  Przedmiar robót Ujęcie i unieszkodliwienie gazu składowiskowego wysypiska odpadów innych niż niebezpieczne w miejscowości Kaliska, Gmina Chojna

Załącznik  Nr 14 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WRiOŚ.II.IB 7715 1 6 10

Załącznik Nr 15 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WORiOŚ II IB 7715 2 1 10

Załącznik Nr 16 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.IB 7241.1.2.2011.IB

Załącznik  Nr 17 Decyzja Marszałka Województwa Zachodniopomorskiego WOŚ.II.7241.2.3.2013.IB

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 13.01.2014r.

Odpowiedzi Zamawiąjacego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ.  Pismo znak: ZP/DO/02/2013 – 6/2014 z dnia 13.01.2014 r.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Pismo znak: ZP/DO/02/2013 – 7/2014 z dnia 13.01.2014 r.  

Załącznik Nr 9 do SIWZ  Umowa zamówienia publicznego po zmianie z dnia 13.01.2014 r. 

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 14.01.2014 r.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo znak: ZP/DO/02/2013 – 8/2014 z dnia 14.01.2014 r.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 15.01.2014 r.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo znak: ZP/DO/02/2013 – 10/2014 z dnia 15.01.2014 r.

Wyjaśnienia i zmiany SIWZ z dnia 16.01.2014 r.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie treści SIWZ. Pismo znak: ZP/DO/02/2013 – 12/2014 z dnia 16.01.2014 r.

Skip to content