Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Strona główna

16.11.2020 r.

Zakup i dostawa nowego samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter T6.1 DOKA dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

24.11.2020

Informacja z otwarcia ofert

13.10.2020 r.

 

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU

Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

 

Rada Nadzorcza Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o., ogłasza konkurs na stanowisko:

Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w  Chojnie, ul. Słowiańska 1, 74-500 Chojna

Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z dopiskiem „RADA NADZORCZA PUK w Chojnie Sp. z o.o – Nie otwierać. Konkurs na stanowisko Prezesa PUK w Chojnie Sp. z o.o.” w Urzędzie Miejskim w Chojnie ul. Jagiellońska 4, 74-500 Chojna do dnia 30 października 2020r.

 

REGULAMIN KONKURSU NA STANOWISKO PREZESA ZARZĄDU Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

                                                             § 1.

Regulamin określa zasady i tryb konkursu oraz warunki, jakie powinien spełniać kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. z siedzibą w Chojnie

                                                             § 2.

 1. Celem konkursu jest wyłonienie kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu.
 2. Konkurs przeprowadza Rada Nadzorcza.
 3. Rada Nadzorcza może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs bez wyłonienia kandydata. W takim wypadku Rada Nadzorcza zawiadamia kandydatów o zakończeniu konkursu.

                                                             § 3.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki powinien spełniać następujące wymagania: wymagania formalne (łącznie):

 1. posiadać wykształcenie wyższe lub wykształcenie wyższe uzyskane za granicą uznane w Rzeczypospolitej Polskiej, na podstawie przepisów odrębnych,;
 2. posiadać co najmniej 5-letni okres zatrudnienia na podstawie umowy o pracę, powołania, wyboru, mianowania, spółdzielczej umowy o pracę lub świadczenia usług na podstawie innej umowy lub wykonywania działalności gospodarczej na własny rachunek;
 3. posiadać co najmniej 3-letnie doświadczenie na stanowiskach kierowniczych lub samodzielnych albo wynikające z prowadzenia działalności gospodarczej na własny rachunek,
 4. spełniać inne niż wymienione w pkt 1-3 wymogi określone w przepisach odrębnych, a w szczególności w art. 22 ustawy z dnia 16 grudnia 2016 r. o zasadach zarządzania mieniem państwowym (t.j. Dz. U. z 2020 r. poz. 735), w tym nie naruszać ograniczeń lub zakazów zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych;
 5. korzystać z pełni praw publicznych;
 6. posiadać pełną zdolność do czynności prawnych;
 7. nie być skazanym prawomocnym wyrokiem za przestępstwa określone w przepisach rozdziałów XXXIII-XXXVII Kodeksu karnego oraz w art. 586 do art. 595 Kodeksu spółek handlowych;
 8. stan zdrowia kandydata winien pozwalać na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu.

                                                                 § 4.

Kandydat na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki spełniać ma też następujące dodatkowe wymagania w zakresie wiedzy, kwalifikacji i doświadczenia: (wymagania nieformalne, podlegające ocenie przez Radę Nadzorczą):

 1. znajomość zasad funkcjonowania i zarządzania spółką prawa handlowego, w tym znajomość zasad funkcjonowania spółek handlowych z udziałem jednostek samorządu terytorialnego, znajomość zasad nadzoru właścicielskiego i ograniczeń prowadzenia działalności gospodarczej przez osoby zarządzające i członków organów zarządzających gminnych spółek handlowych,
 2.  doświadczenie wynikające z pełnienia funkcji członka zarządu lub rady nadzorczej spółki prawa handlowego;
 3. znajomość ustawy z dnia 7 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków, ze szczególnym uwzględnieniem zagadnień związanych z działalnością przedsiębiorstwa wodociągowo-kanalizacyjnego;
 4. doświadczenie przy przygotowaniu i realizacji inwestycji oraz eksploatacji urządzeń wodociągowo-kanalizacyjnych;
 5. preferowane kierunki wykształcenia: techniczne, ekonomiczne;
 6. znajomość zagadnień związanych z zarządzaniem i kierowaniem zespołami pracowników.

                                                              § 5.

 1. Ogłoszenie o konkursie podlega opublikowaniu na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na stronach Spółki. Ogłoszenie może podlegać opublikowaniu w wybranej przez Radę Nadzorczą prasie lokalnej oraz innych stronach internetowych oraz siedzibie Spółki.
 2.  Ogłoszenie obejmuje:
 1. nazwę i adres Spółki,
 2. stanowisko objęte konkursem,
 3. wykaz wymagań formalnych, jakie powinien spełniać kandydat,
 4. określenie wymagań nieformalnych (dodatkowych), oczekiwanych od kandydata,
 5. warunków, które winno spełniać zgłoszenie do konkursu,
 6. terminu i miejsca złożenia zgłoszenia kandydata,
 7. informacji o regulaminie Konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu.

                                                                § 6.

 1. Pisemne zgłoszenie do konkursu należy złożyć w zaklejonej kopercie z napisem „Konkurs na stanowisko Prezesa PUK w Chojnie Sp. z o.o”. w miejscu i terminie wskazanym w ogłoszeniu.
 2. Zgłoszenia kandydatów nie spełniające wymogów określonych w ogłoszeniu o postępowaniu kwalifikacyjnym lub złożone po upływie terminu określonego do ich przyjmowania nie podlegają rozpatrzeniu.

                                                                § 7.

Zgłoszenia osób przystępujących do konkursu powinny zawierać następujące dokumenty, potwierdzające spełnienie warunków określonych w ogłoszeniu konkursu:

 1. CV kandydata,
 2. list motywacyjny zawierający sporządzoną na piśmie koncepcję zarządzania Spółką;
 3. kopia dyplomu ukończenia studiów wyższych,
 4. kopie świadectw pracy, lub zaświadczenie potwierdzające co najmniej 5-letni staż pracy, w tym co najmniej 3-letni staż pracy na stanowisku kierowniczym;
 5. inne dokumenty wg uznania kandydata potwierdzające jego kwalifikacje lub umiejętności,
 6. wyrażenie zgody na pełnienie funkcji Prezesa Zarządu Spółki z określeniem oczekiwań wobec Spółki z tego tytułu,
 7. oświadczenie o nie podleganiu wynikającym z przepisów prawa ograniczeniom lub zakazom zajmowania stanowiska członka organu zarządzającego w spółkach handlowych,
 8. oświadczenie o niepodleganiu zakazom związanym z karalnością,
 9. oświadczenie, że nie toczą się żadne postępowania karne,
 10. oświadczenie o stanie zdrowia pozwalającym na zajmowanie stanowiska Prezesa Zarządu,
 11. w przypadku kandydatów zasiadających w Zarządzie lub Radzie Nadzorczej spółek prawa handlowego w okresie ostatnich trzech lat przed dniem złożenia swojej oferty – oświadczenie potwierdzające uzyskanie absolutorium z wykonania w/w obowiązków za ten okres;
 12. oświadczenie o wyrażeniu zgody na przetwarzanie danych osobowych, zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2016 r. poz. 922 ze zm.) w celach przeprowadzenia konkursu na stanowisko Prezesa Zarządu,
 1. Dokumenty załącza się w poświadczonych przez kandydata o zgodności z oryginałem kserokopiach, za wyjątkiem CV, listu motywacyjnego, oświadczeń i zgody na pełnienie funkcji. Do zgłoszenia można dołączyć wykaz ukończonych szkoleń i kursów.
 2. Na wezwanie Rady Nadzorczej, kandydat winien okazać oryginały dokumentów, których kopie zostały przez niego poświadczone za zgodność z oryginałami.

                                                                   § 8.

 1. Otwarcie zgłoszeń przez Radę Nadzorczą jest niepubliczne.
 2. Rozmowy kwalifikacyjne z kandydatami zostaną przeprowadzone przez Radę Nadzorczą w siedzibie Spółki.
 3. Dzień i godzinę przeprowadzenia rozmowy z kandydatem określa Rada Nadzorcza. O terminie rozmowy kwalifikacyjnej kandydat powinien zostać powiadomiony, co najmniej 3 dni przed terminem rozmowy telefonicznie lub drogą elektroniczną na adres mailowy wskazany w kwestionariuszu kandydata.
 4. Niezgłoszenie się przez kandydata na rozmowę kwalifikacyjną w wyznaczonym miejscu i terminie jest traktowane jako rezygnacja z udziału w konkursie. W przypadkach nagłych lub losowych dopuszcza się uzgodnienie z kandydatem innego terminu lub godziny spotkania.
 5. W toku rozmowy kwalifikacyjnej ocenia się kwalifikacje, wiedzę i predyspozycje do pracy na stanowisku Prezesa Zarządu.
 6. Informacja o wynikach konkursu Prezesa Zarządu Spółki z podaniem imienia i nazwiska kandydata wyłonionego na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki zamieszczana jest na stronach internetowych Urzędu Miejskiego w Chojnie oraz na stronach internetowych Spółki.
 7. Wyniki konkursu nie są równoznaczne z powołaniem wyłonionego kandydata na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarciem z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.
 8. Wynik konkursu nie może stanowić podstawy do roszczenia kandydata o powołanie na stanowisko Prezesa Zarządu Spółki oraz zawarcia z nim stosownej umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania. W szczególności przed powołaniem oraz zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania wymagane będzie dopełnienie wszelkich wymaganych formalności związanych z powołaniem i zawarciem umowy o świadczenie usług w zakresie zarządzania.

                                                                  §9.

Rada Nadzorcza zastrzega, że może w każdym czasie, bez podania przyczyn zakończyć konkurs.

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

16.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Paramatery techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 8 do SIWZ-Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 9 do SIWZ-Wykaz dostaw

18.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.09.2020 r.

23.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 18.09.2020 r. 21.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 23.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wykaz kredytów

Struktura wiekowa należności/zobowiązań

Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020 r.

24.09.2020

Zmiana treści SIWZ oraz Zał. Nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie z dn. 24.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dn. 16.09.2020 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy-po zmianach z dn. 24.09.2020 r.

25.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 23.09.2020 r.

Ogłoszenie z dn. 25.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dn. 16.09.2020 r.

29.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

15.10.2020

Zawiadomienie o wyborze Oferty Najkorzystniejszej

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 
04.08.2020 r.
 
 
07.08.2020
Bilans na dzień 31.12.2017
Rachunek zysków i strat 01.01.2017-31.12.2017
Bilans na dzień 31.12.2018
Rachunek zysków i strat 01.01.2018-31.12.2018
Bilans na dzień 31.12.2019
Rachunek zysków i strat 01.01.2019-31.12.2019
Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020
 
11.08.2020
 
12.08.2020
 
14.08.2020
Akt Założycielski Spółki Tekst jednolity
Opinia bankowa
Struktura wiekowa należności/zobowiązań
Wykaz kredytów
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 
19.08.2020
 
26.08.2020 r.
 
 28.08.2020
 
01.09.2020
 
03.09.2020
 
07.09.2020
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content