Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Strona główna

29.12.2023 r.

„Zaopatrywanie pojazdów i maszyn Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w olej napędowy oraz benzynę bezołowiową”

Ogłoszenie o zamówieniu, SWZ, załączniki

08.01.2024 r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia

09.01.2024 r.

Informacja z otwarcia ofert

11.01.2024 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

06.11.2023 r.

Wykonanie wewnętrznych instalacji: wodno-kanalizacyjnej, przeciwpożarowej i centralnego ogrzewania dla projektowanej przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej – Wielopokoleniowe Centrum Spotkań w Chojnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

Załącznik nr 7

Przedmiar robót, rysunki

21.11.2023 r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Kwota na sfinansowanie zamówienia – sprostowanie

24.11.2023 r.

Unieważnienie postępowania

19.10.2023 r.

Wykonanie wewnętrznych instalacji elektrycznych dla projektowanej przebudowy istniejącego budynku użyteczności publicznej – Wielopokoleniowe Centrum Spotkań w Chojnie

Ogłoszenie o zamówieniu

SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik nr 2 – Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik nr 3 – Oświadczenie Wykonawcy dotyczący podstaw wykluczenia

Załącznik nr 4 – Oświadczenie Wykonawcy w sprawie grupy kapitałowej

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik nr 6 – Projekt umowy

Obmiar robót

Opis techniczny

24.10.2023 r.

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Pismo w sprawie zmian w Ogłoszeniu i SWZ

Załącznik nr 7 – Zobowiązanie podmiotu

26.10.2023 r.

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Pismo w sprawie zmian w Ogłoszeniu i SWZ

Rysunki

Załącznik nr 5 – Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO – po zmianach 26.10.2023 r.

08.11.2023 r.

Pismo w sprawie zmian w załączniku nr 1 do SWZ

Załącznik nr 1 – Formularz ofertowy Wykonawcy – po zmianach 07.11.2023 r.

10.11.2023 r.

Zmiana Ogłoszenia o zamówieniu

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SWZ

Legenda

15.11.2023 r.

Kwota na sfinansowanie zamówienia

Informacja z otwarcia ofert

20.11.2023 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

31.03.2023 r.

„Dostawa wraz z montażem stolarki okiennej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. do projektu – Przebudowa Wielopokoleniowego Centrum Spotkań”

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

06.04.2023 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

31.03.2023 r.

„Dostawa wraz z montażem stolarki drzwiowej dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. do projektu – Przebudowa Wielopokoleniowego Centrum Spotkań”

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Projekt umowy

06.04.2023 r.

Przedłużenie terminu składania ofert

31.03.2023 r.

„Dostawa płyt GK i GKF dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. do projektu – Przebudowa Wielopokoleniowego Centrum Spotkań”

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Załącznik nr 1e

Załącznik nr 1f

Projekt umowy

30.03.2023 r.

„Dostawa elementów pokrycia dachowego dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie      Sp. z o.o. do projektu – Przebudowa Wielopokoleniowego Centrum Spotkań”

Zapytanie cenowe

Załącznik nr 2 – Formularz ofertowy

Załącznik nr 1

Załącznik nr 1a

Załącznik nr 1b

Załącznik nr 1c

Załącznik nr 1d

Projekt umowy

22.03.2022 r.

Zakup i dostawa nowego samochodu ciężarowego o DMC do 3,5 t do selektywnej zbiórki
odpadów dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

28.03.2022 r.

Zmiana zapytania ofertowego

30.03.2022 r.

Zmiana zapytania ofertowego

01.04.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

25.01.2022 r.

Sukcesywne dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik nr 1

Załącznik nr 2

Załącznik nr 3

Załącznik nr 4

Załącznik nr 5

Załącznik nr 6

01.02.2022 r.

Informacja z otwarcia ofert

20.01.2022 r.
 
Zakup 2 szt. zbiorników hydroforowych dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 
 
02.02.2022 r.

28.07.2021 r.

Budowa przepompowni ścieków w m. Łaziszcze wraz odprowadzeniem ścieków do budowanej oczyszczalni ścieków w m. Mętno

Postępowanie ZP/DEW/02/2021

Ogłoszenie o zamówieniu

12.08.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o unieważnieniu postępowania

14.05.2021 r.

Dostawa pojazdów w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o. w podziale
na części:
Część A: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu dwóch nowych samochodów dostawczych
Część B: Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu zamiatarki chodnikowej

SWZ

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Paramatery techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykoanwcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych RODO

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 8 do SIWZ-Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 9 do SIWZ-Wykaz dostaw

28.05.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców 1-20 28.05.21

F-01 za I kwartał 2021

Sprawozdanie finansowe 2019 r.

Sprawozdanie finansowe 2020 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy po zmianie 28.05.21

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Paramatery techniczne oferowanego pojazdu po zmianie 28.05.21

Załącznik Nr 10 do SIWZ-Oświadczenie o przesyłaniu faktur drogą elektroniczną 28.05.21

09.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (21-32)

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (33-44)

10.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (45-53)

11.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (54)

15.06.2021 r.

Odpowiedzi na pytania Wykonawców (55-58)

22.06.2021 r.

Informacja z otwarcia ofert

09.07.2021 r.

Unieważnienie części A postępowania

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

22.12.2020

Sukcesywne dostawy worków do selektywnej zbiórki odpadów komunalnych do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Ogłoszenie

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

Załącznik Nr 6

29.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

Zawiadomienie o wyborze oferty najkorzystniejszej

21.12.2020 r.

Ogłoszenie o zbyciu pojazdu marki Volkswagen Transporter T4 TD MR’96 2,6t o nr rejestracyjnym ZGR 06SH

Ogłoszenie o zbyciu pojazdu

Formularz

Wzór umowy

16.12.2020 r.

Sukcesywne dostawy węgla kamiennego oraz ekomiału do Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Ogłoszenie o zamówieniu

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

Załącznik Nr 4

Załącznik Nr 5

24.12.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

29.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

 

16.11.2020 r.

Zakup i dostawa nowego samochodu dostawczego marki Volkswagen Transporter T6.1 DOKA dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Zapytanie ofertowe

Załącznik Nr 1

Załącznik Nr 2

Załącznik Nr 3

24.11.2020 r.

Informacja z otwarcia ofert

01.12.2020 r.

Informacja o wyborze oferty najkorzystniejszej

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

16.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Paramatery techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 8 do SIWZ-Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 9 do SIWZ-Wykaz dostaw

18.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.09.2020 r.

23.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 18.09.2020 r. 21.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 23.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wykaz kredytów

Struktura wiekowa należności/zobowiązań

Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020 r.

24.09.2020

Zmiana treści SIWZ oraz Zał. Nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie z dn. 24.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dn. 16.09.2020 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy-po zmianach z dn. 24.09.2020 r.

25.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 23.09.2020 r.

Ogłoszenie z dn. 25.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dn. 16.09.2020 r.

29.09.2020

Informacja z otwarcia ofert

15.10.2020

Zawiadomienie o wyborze Oferty Najkorzystniejszej

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 
04.08.2020 r.
 
 
07.08.2020
Bilans na dzień 31.12.2017
Rachunek zysków i strat 01.01.2017-31.12.2017
Bilans na dzień 31.12.2018
Rachunek zysków i strat 01.01.2018-31.12.2018
Bilans na dzień 31.12.2019
Rachunek zysków i strat 01.01.2019-31.12.2019
Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020
 
11.08.2020
 
12.08.2020
 
14.08.2020
Akt Założycielski Spółki Tekst jednolity
Opinia bankowa
Struktura wiekowa należności/zobowiązań
Wykaz kredytów
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 
19.08.2020
 
26.08.2020 r.
 
 28.08.2020
 
01.09.2020
 
03.09.2020
 
07.09.2020
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content