Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Strona główna

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

16.09.2020 r.

Ogłoszenie o zamówieniu

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ-Paramatery techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik Nr 3 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Załącznik Nr 4 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności/braku przynależności do grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SIWZ-Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik Nr 7 do SIWZ-Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 8 do SIWZ-Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 9 do SIWZ-Wykaz dostaw

18.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 17.09.2020 r.

23.09.2020

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 18.09.2020 r. 21.09.2020 r. oraz 22.09.2020 r.

Ogłoszenie z dnia 23.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dnia 16.09.2020 r.

Sprawozdanie finansowe za 2019 rok

Sprawozdanie finansowe za 2018 rok

Wykaz kredytów

Struktura wiekowa należności/zobowiązań

Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020 r.

24.09.2020

Zmiana treści SIWZ oraz Zał. Nr 1 do SIWZ

Ogłoszenie z dn. 24.09.2020 r. o zmianie ogłoszenia z dn. 16.09.2020 r.

Załącznik Nr 1 do SIWZ-Formularz ofertowy Wykonawcy-po zmianach z dn. 24.09.2020 r.

 

Dostawa w formie leasingu operacyjnego z opcją wykupu nowego samochodu specjalistycznego do odbioru odpadów
dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.
 
04.08.2020 r.
 
 
07.08.2020
Bilans na dzień 31.12.2017
Rachunek zysków i strat 01.01.2017-31.12.2017
Bilans na dzień 31.12.2018
Rachunek zysków i strat 01.01.2018-31.12.2018
Bilans na dzień 31.12.2019
Rachunek zysków i strat 01.01.2019-31.12.2019
Sprawozdanie F-01 za II kw. 2020
 
11.08.2020
 
12.08.2020
 
14.08.2020
Akt Założycielski Spółki Tekst jednolity
Opinia bankowa
Struktura wiekowa należności/zobowiązań
Wykaz kredytów
Zaświadczenie o niezaleganiu w opłacaniu składek
Zaświadczenie o niezaleganiu w podatkach
 
19.08.2020
 
26.08.2020 r.
 
 28.08.2020
 
01.09.2020
 
03.09.2020
 
07.09.2020
 
 
 
 
 
 
 
Skip to content