Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Rada nadzorcza

Rada Nadzorcza – skład:

Joanna Sołtys-Kurpiel – Przewodniczący Rady Nadzorczej,

Marian Litwiniak – Sekretarz Rady Nadzorczej,

Jarosław Siergiej – Członek Rady Nadzorczej

Zasady działania Rady Nadzorczej:

 • Posiedzenia Rady Nadzorczej odbywają się co najmniej raz na kwartał.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej zwołuje posiedzenie rady i jemu przewodniczy.
 • Przewodniczący Rady Nadzorczej ma obowiązek zwołania posiedzenia Rady na wniosek Zarządu Spółki lub co najmniej dwóch członków Rady Nadzorczej. Posiedzenie takie winno odbyć się w ciągu czternastu dni od chwili złożenia wniosku.
 • Dla ważności uchwał Rady Nadzorczej wymagane jest zawiadomienie o posiedzeniu wszystkich członków Rady.
 • Rada Nadzorcza podejmuje uchwały bezwzględną większością głosów przy obecności, co najmniej połowy składu Rady Nadzorczej.

Kompetencje uprawnienia Rady Nadzorczej:

 • sprawowanie stałej kontroli nad działalnością Spółki;
 • badanie bilansów oraz sprawozdania finansowego;
 • badanie sprawozdania Zarządu Spółki oraz wniosku Zarządu, co do podziału zysku i pokrycia strat;
 • składanie wobec Zgromadzenia Wspólników corocznego pisemnego sprawozdania z wyników badania ksiąg rachunkowych oraz przeprowadzonych kontroli;
 • stawianie wniosków na Zgromadzeniu Wspólników o udzielenie Zarządowi Spółki pokwitowania;
 • zawieszenie w czynnościach Zarządu z ważnych powodów;
 • ustalenie wynagrodzenia dla Zarządu Spółki;
 • wybór biegłego rewidenta przeprowadzającego badanie sprawozdania finansowego;
 • zatwierdzanie regulaminu organizacyjnego przedsiębiorstwa Spółki uchwalonego przez Zarząd Spółki;
 • zatwierdzanie struktury organizacyjnej przedsiębiorstwa Spółki;
 • zaopiniowanie wszelkich spraw kierowanych na Zgromadzenie Wspólników;
 • wyrażanie zgody na podejmowanie inwestycji, zaciąganie kredytów i udzielanie gwarancji i poręczeń, jeżeli suma obciążeń nie przekracza 1/5 kapitału zakładowego w roku obrotowym;
 • wyrażanie zgody na ustanowienie na nieruchomościach fabrycznych i innych nieruchomościach Spółki ograniczonych praw rzeczowych, oddanie ich do używania na czas dłuższy niż trzy lata;
 • wyrażanie zgody na nabycie akcji lub udziałów w innych spółkach, jeżeli ich wartość w roku obrotowym przekracza 5% kapitału zakładowego;
 • ustalenie wysokości wynagrodzenia członkom Zarządu zgodnie z zasadami uchwalonymi przez Zgromadzenie Wspólników;
Skip to content