Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Zgromadzenie wspólników

Wszystkie udziały w Spółce posiada Gmina Chojna będąca założycielem Spółki.

Każdy udział daje na Zgromadzeniu Wspólników prawo do jednego głosu.

W imieniu Gminy Chojna działa Burmistrz Gminy Chojna.

Zwyczajne Zgromadzenie Wspólników odbywa się raz w roku. Należy je zwołać w ciągu 6 miesięcy po upływie roku obrotowego.

Nadzwyczajne Zgromadzenie Wspólników zwołuje Zarząd Spółki z własnej Inicjatywy bądź na wniosek wspólników dysponujących łącznie co najmniej 10% kapitału zakładowego.

Zgromadzenia Wspólników odbywają się w siedzibie Spółki lub poza nią.

Do kompetencji Zgromadzenia Wspólników należy:

 • rozpatrywanie i zatwierdzanie sprawozdania Zarządu Spółki, bilansu oraz rachunku wyników zysków
 • i strat za rok ubiegły;
 • podejmowanie uchwał o podziale zysku lub pokryciu strat oraz udzieleniu władzom Spółki pokwitowania z wykonania obowiązków;
 • rozpatrzenie sprawozdania Rady Nadzorczej;
 • zmiatana Statutu Spółki;
 • podejmowanie uchwał w sprawie zmiany przedmiotu przedsiębiorstwa Spółki, zbycia, dzierżawy przedsiębiorstwa Spółki lub części przedsiębiorstwa oraz ustanowienia na nim prawa użytkowania,
 • a także nabywania, zbywania lub obciążania udziałów w innych podmiotach gospodarczych;
 • tworzenie i likwidacja oddziałów Spółki;
 • powoływanie i odwoływanie Rady Nadzorczej Spółki;
 • ustalanie zasad wynagradzania członków Zarządu i Rady Nadzorczej Spółki;
 • uchwalanie rocznych planów ekonomiczno – finansowych Spółki oraz tworzenie i przeznaczanie funduszy Spółki;
 • powoływanie rewidenta księgowego do weryfikacji sprawozdania finansowego Spółki, jeżeli w wyznaczonym terminie nie dokona tego Rada Nadzorcza;
 • podejmowanie uchwał w innych sprawach zastrzeżonych dla Zgromadzenia Wspólników;
Skip to content