Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

Zarząd

Zarząd Spółki stanowi:

Janusz Kloczkowski – Prezes Zarządu

Zarząd Spółki jest jednoosobowy. Kadencja trwa trzy lata. Członków Zarządu powołuje i odwołuje Rada Nadzorcza. Zarząd działa na podstawie Aktu założycielskiego Spółki i przepisów prawa powszechnie obowiązującego w szczególności przepisów Kodeksu spółek handlowych, w stosunkach z pracownikami Kodeksu Pracy oraz Regulaminu organizacyjnego Spółki.

Zakres działania Zarządu – Prezesa Zarządu

  • Zarządzanie Spółką i reprezentowanie jej na zewnątrz;

  • prowadzenie wszystkich spraw związanych z prowadzeniem Spółki i jej przedsiębiorstwa nie zastrzeżone przepisami prawa albo należących do kompetencji Zgromadzenia Wspólników lub Rady Nadzorczej;

  • składanie oświadczeń woli i podpisywanie dokumentów w imieniu Spółki;

Skip to content