Przedsiębiorstwo Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Chojna

ul. Słowiańska 1

tel. 91 414 16 44

fax. 91 414 18 81

sekretariat@pukchojna.pl

ZAKUP I DOSTAWA NOWEGO SAMOCHODU ASENIZACYJNEGO WRAZ Z OSPRZĘTEM DLA PRZEDSIĘBIORSTWA USŁUG KOMUNALNYCH W CHOJNIE SP. Z O.O.

Dokumenty do pobrania:

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 03.04.2019 r.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ z dn. 02.04.2019 r.

Zmiana treści SIWZ oraz zmiana treści Ogłoszenia o zamówieniu

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Paramatery techniczne oferowanego pojazdu – po zmianach z dn. 29.03.2019 r.

Ogłoszenie o zmianie ogłoszenia z dn. 01.04.2019 r.

Odpowiedzi Zamawiającego w ramach zgłoszonego wniosku o wyjaśnienie treści SIWZ

Ogłoszenie o zamówieniu.

SIWZ na zadanie pn. Zakup i dostawa nowego samochodu asenizacyjnego wraz z osprzętem dla Przedsiębiorstwa Usług Komunalnych w Chojnie Sp. z o.o.

Załącznik Nr 1 do SIWZ – Formularz ofertowy Wykonawcy

Załącznik Nr 2 do SIWZ – Paramatery techniczne oferowanego pojazdu

Załącznik Nr 3 do SIWZ – Oświadczenie Wykoanwcy o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu określonych w art. 22 ust. 1b ustawy Pzp

Załącznik Nr 4 do SIWZ – Oświadczenie Wykoanwcy o braku podstaw do wykluczenia z postępowania na podstawie art. 24 ust. 1 i ust. 5 pkt 1 ustawy Pzp

Załącznik Nr 5 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy dotyczące przynależności braku przynależności do grupy kapitałowej składane na podstawie art. 24 ust. 1 pkt 23 ustawy Pzp

Załącznik Nr 6 do SIWZ – Oświadczenie Wykonawcy o zakresie wypełnienia obowiązków informacyjnych przewidzianych w art. 13 lub art. 14 RODO

Załącznik Nr 7 do SIWZ – Zobowiązanie do udostępnienia zasobów

Załącznik Nr 8 do SIWZ – Pełnomocnictwo

Załącznik Nr 9 do SIWZ – Wzór umowy

Załącznik Nr 10 do SIWZ – Wykaz dostaw

Skip to content